Nguyễn Xuân Phúc » "Giảm số lượng công chức"

Giảm số lượng công chức

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 4/2019

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 4/2019

05/05/2019Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; ngăn chặn hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; giảm số lượng công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã; lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội 4,8%/năm;… là những thông tin chỉ đạo, điều hành...

Giảm số lượng công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Giảm số lượng công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã

25/04/2019 | Nghị định 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/1//2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức...