Nguyễn Xuân Phúc » "Hợp tác biển"

Hợp tác biển

Hợp tác biển và nghề cá với Indonesia

Hợp tác biển và nghề cá với Indonesia

06/01/2017Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về việc ký Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Indonesia về hợp tác biển và nghề cá. Cụ thể, Chính phủ đồng ý phê duyệt nội dung Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và...