Nguyễn Xuân Phúc » "đơn vị sự nghiệp công lập"

đơn vị sự nghiệp công lập

20 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giao thông vận tải

20 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giao thông vận tải

10/01/2018Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 33/QĐ-TTg ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giao thông vận tải. Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giao thông vận tải Theo đó, có 20 đơn vị sự nghiệp công lập...

7 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp

7 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp

30/11/2017 | Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp. Trường Đại học Luật Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp Cụ thể,...

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

26/10/2017 | Ngày 25/10/2017, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng...

Tiêu chí chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành cty cổ phần

Tiêu chí chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành cty cổ phần

18/07/2017 | Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Đơn vị sự nghiệp hoạt động lĩnh vực lưu trữ giống gốc...

Chuyển 2 đơn vị sự nghiệp tỉnh Hải Dương thành Cty cổ phần

Chuyển 2 đơn vị sự nghiệp tỉnh Hải Dương thành Cty cổ phần

05/04/2017 | Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển 2 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương thành công ty cổ phần, Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm...

Bộ Chính trị chỉ đạo cơ cấu lại Ngân sách Nhà nước và quản lý nợ công

Bộ Chính trị chỉ đạo cơ cấu lại Ngân sách Nhà nước và quản lý nợ công

20/11/2016 | Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TW, ngày 18/11/2016 về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. *...